2013, നവംബർ 17, ഞായറാഴ്‌ച

പ്ര സിദ്ധികരനങ്ങളുടെ  വിളനിലമായ  കോട്ടയം പട്ടണ വുമായി എനിക്ക്  രണ്ടു  പതിറ്റാണ്ടിൽ  അധികമായി ഉള്ള  ബന്ധം ഉണ്ട് .കോട്ടയത്ത്‌  ഞാൻ  നടക്കാത്ത  ഊട് വഴികൾ  ഇല്ല .നിരവധി  പ്രശസ് തന്മാരെ  പരിചയ പെടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവിടെ  ഞാൻ  .കണ്ടതും  കേട്ടതും  ഉള്പെട്ടതുമായ  സംഭവങ്ങൾ  ' കോട്ടയം  കഥകൾ  " എന്ന  പേരിൽ  ഇവിടെ കുറിക്കുകയാണ് .

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ